Vyberte produkt:     

Všeobecné obchodní podmínkyVšeobecné obchodní podmínky společnosti Inter Flag s.r.o.


 • Pokud není v kupní smlouvě výslovně uvedeno jinak, platí pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Všeobecné obchodní podmínky.
 • Cenové údaje v nabídkách, prospektech a cenících prodávajícího jsou pouze orientační a prodávající si vyhrazuje právo vzhledem k povaze daného smluvního vztahu cenu upravit. Ceny v internetovém obchodu jsou závazné a nezahrnují expediční náklady. Pokud by došlo v době mezi předáním nabídky a potvrzením objednávky či kupní smlouvy ke zvýšení nákladů, je prodávající oprávněn k úpravě ceny. Rozhodná doba pro určení ceny je doba potvrzení objednávky či kupní smlouvy dle bodu 4. těchto Všeobecných obchodních podmínek. Uvedené ceny platí za předpokladu, že kupující nebude v prodlení s plněním svých povinností, zejména dodá včas podklady v požadovaném grafickém formátu.
 • Prodávající uvádí ceny v nabídkách vždy bez DPH, balného a nákladů na dopravu.
 • Prodávající považuje objednávky za závazné až po písemném potvrzení objednávky či kupní smlouvy oběma smluvními stranami. Podmínkou platnosti objednávky z internetového obchodu je vyplnění veškerých formulářem označených údajů. Po odeslání objednávky z internetového obchodu bude kupujícímu e-mailem odesláno potvrzení o jejím přijetí a platnosti ceny objednaného zboží. V případě, že kupující neuvede svůj e-mail, bude kontaktován telefonicky.
 • Pokud je v kupní smlouvě sjednán termín dodání, je kupující povinen zajistit včasné předání všech potřebných podkladů pro výrobu prodávajícímu. V opačném případě se vystavuje riziku, že se jeho vinou dodání zboží opozdí (termín dodání sjednaný v objednávce či kupní smlouvě tak pozbývá platnosti). Kupující nese odpovědnost za případné porušení autorských a jiných ochranných práv. Speciální návrhy, kresby a grafické práce, které prodávající během zpracování zakázky zhotoví, jsou jeho majetkem a zůstávají uchovány v elektronické podobě. Podklady dodané kupujícím jsou vráceny pouze na vyžádání.
 • Při zhotovení zboží dle předlohy kupujícího je výrobek reprodukován dle nejlepších dosažitelných možností. Přitom mohou vzniknout malé odchylky ve vyobrazení (nezbytné nasílení kontur, retušování nenatisknutelných detailů apod.) a barvě, které jsou podmíněny technologickými možnostmi výroby a vlastnostmi základních materiálů. Při takových odchylkách je zakázka považována za splněnou bez vady (tj. není důvod k reklamaci). To platí i pro vzorek tisku ve srovnání se sériovou výrobou. Tolerance rozměrů a mechanicko-fyzikálních hodnot je dána technickým průběhem výroby a činí ± 5 %.
 • Při dodávce stožárů prodávající neručí za statiku, upevnění a podklad. Kupující je povinen zajistit, aby základ určený pro instalaci stožáru splňoval technické předpoklady a podmínky na tento základ kladené. Prodávající není odpovědný za správnost a odbornost instalace stožáru, kterou provádí kupující sám nebo s jinými osobami odlišnými od prodávajícího a na své náklady.
 • Splatnost faktur je stanovena na 14 dnů. Prodávající a kupující se dohodli, že v případě prodlení kupujícího s platbou za dodané zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Prodávající je oprávněn požadovat náhradu škody přesahující smluvní pokutu. Dále se účtují úroky z prodlení podle platných právních předpisů.
 • Po vzájemné dohodě s kupujícím může dojít k dílčím dodávkám.
 • U zakázek do 20.000,- Kč je zboží zasíláno na dobírku, pokud není ujednáno jinak. Při převzetí zboží u prodávajícího se platí hotově.
 • Při zakázce nad 20.000,- Kč je požadována záloha ve výši minimálně 50 % z částky fakturované za zakázku, splatná do pěti dnů od vystavení zálohové faktury, a to dle požadavku prodávajícího, ledaže je mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. V případě nezaplacení je výroba a expedice pozastavena. Automaticky je záloha požadována bez ohledu na cenu zakázky i v případě opakované zakázky, pokud kupující provedl platbu za předchozí zakázku po termínu splatnosti, nebo pokud platbu v době uzavírání nové kupní smlouvy neprovedl vůbec. Prodávající může požadovat po kupujícím zálohu ve výši 100 % bez ohledu na cenu zakázky, pokud se kupující v minulosti ocital v prodlení s placením splatných pohledávek prodávajícího vůči kupujícímu (faktur) nebo v době uzavírání kupní smlouvy neměl uhrazenou předchozí zakázku.
 • V případě zálohové faktury dle bodu 11. těchto Všeobecných obchodních podmínek je kupujícímu zboží zasláno vždy až po připsání částky odpovídající záloze dle požadavku prodávajícího v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami na bankovní účet prodávajícího vedený u České spořitelny, Jičín, č.ú. 1261903309/0800.
 • Nedojde-li k jiné dohodě, je expedice prováděna běžnými zásilkovými službami. Zboží je přepravci předáno nejpozději v den, který předchází termínu dodání. Za zpoždění či poškození vzniklé vinou přepravce nenese prodávající žádnou odpovědnost. Kupující je povinen při převzetí zásilky zkontrolovat, zda během přepravy nedošlo k poškození zboží nebo ztrátě a ihned na místě případné poškození či ztrátu oznámit přepravci. V případě, že tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že přepravce nebude brát na pozdější reklamace zřetel. Prodávající poskytne kupujícímu potřebné podklady pro uplatňování nároků z vad dopravy kupujícím na dopravci. K přechodu nebezpečí škody dochází v místě předání zboží prvnímu dopravci k přepravě kupujícímu.
 • Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho obdržení. Zjištěné vady zboží je kupující povinen oznámit u prodávajícího neprodleně po převzetí zboží.
 • Kupující si je vědom toho, že při použití zboží k jinému než obvyklému účelu, prodávající za vady neodpovídá. Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené neodbornou manipulací se zbožím třetími osobami. Prodávající dále neodpovídá za vady zboží, pokud bylo zboží použito nepřiměřeným způsobem. Neodpovídá též za běžné opotřebení zboží, které je úměrné době používání. Rovněž prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé nevhodným umístěním, popř. působením nepříznivých povětrnostních podmínek. Záruka se vztahuje pouze na standardní konfekci nabízenou naší firmou (standardní druhy konfekce jsou také zveřejněny v ceníku nebo na www.vlajky.cz).
 • Pokud se zásilka vrátí prodávajícímu jako nedoručená bez jeho zavinění (zejména adresát se odstěhoval bez udání adresy, adresát je na uvedené adrese neznámý, pošta nevyrozuměla o uložení zásilky, kupující si zásilku nepřevzal), bude prodávající kontaktovat kupujícího s výzvou o informaci, jak dále s jeho objednávkou naložit. V případě opětovného odeslání zásilky budou kupujícímu k celkové ceně zásilky doúčtovány marně vynaložené náklady na dopravu. Pokud kupující zásilku nepřebere bude prodávající nárokovat náhradu škody, zejména plných nákladů na výrobu výrobku a marně vynaložených nákladů na dopravu (včetně dalších nákladů spojených s vymáháním).
 • Zboží dodané prodávajícím zůstává jeho výlučným vlastnictvím až do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny kupujícím. Přechod vlastnictví k tomuto zboží na kupujícího nastává dnem úplného zaplacení kupní ceny.
 • Pro všechny spory, které by případně vznikly, platí právo České republiky.
 • Prodávající je povinen zaslat kupujícímu tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně Reklamačního řádu spolu s nabídkou, potvrzením přijetí objednávky popř. kupní smlouvou (e-mailem či poštou). Kupující se zavazuje zaslat na adresu sídla prodávajícího jedno vyhotovení kupní smlouvy, Všeobecných obchodních podmínek a Reklamačního řádu, všechny tyto dokumenty podepsané osobou oprávněnou za kupujícího jednat (e-mailem či poštou). Kupující odesláním objednávky či potvrzením kupní smlouvy stvrzuje, že si Všeobecné obchodní podmínky a Reklamační řád přečetl a že obsahu obou dokumentů porozuměl a s obsahem obou těchto dokumentů souhlasí.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti 01. 01. 2014.

Λ

Reklamační řád


Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Reklamační řízení se řídí tímto Reklamačním řádem, záručními podmínkami pro určitý druh zboží, popř. zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

 • Kupující je povinen bezprostředně po převzetí zboží obsah dodávky prohlédnout a o případných zjištěných vadách, či neúplnosti dodávky neprodleně informovat prodávajícího.
 • Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně a do tří dnů od převzetí zboží ho poslat poštou či přepravní službou spolu s reklamovaným zbožím, kopií faktury a dodacího listu na adresu sídla prodávajícího. V písemném oznámení musí kupující uvést přesnou specifikaci vady (popis vady nebo přesné určení, v čem se projevuje), počet vadných kusů, případně chybějících kusů, číslo nebo datum objednávky, číslo zakázky, popř. kupní smlouvy.
 • Před prvním použitím zboží je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Kupující je dále povinen používat zboží pouze k účelu, ke kterému je určeno a v souladu s podmínkami použití zboží danými prodávajícím. V případě nesprávného používání nebo prokázání zásahu kupujícího do výrobku nese odpovědnost kupující.
 • Za vady vzniklé přepravní službou prodávající neručí. Takto vzniklé vady řeší kupující s daným přepravcem dle podmínek přepravní služby.
 • Pokud zboží po převzetí kupujícím není ve shodě s objednávkou či kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícímu objednávce či kupní smlouvě, a to na základě volby prodávajícího uvedené v oznámení o způsobu vyřízení reklamace - dodáním chybějícího zboží nebo odstraněním ostatních vad zboží, a to opravou nebo dodáním náhradního zboží, popř. slevou z kupní ceny, ve lhůtách dle bodu 6. tohoto Reklamačního řádu. Jestliže kupující bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o způsobu vyřízení reklamace od prodávajícího nesdělí prodávajícímu svůj nesouhlas, bude reklamace vyřízena dle tohoto oznámení o způsobu vyřízení reklamace, ve lhůtách dle bodu 6. tohoto Reklamačního řádu.
 • Prodávající se zavazuje informovat kupujícího nejpozději do sedmi dnů od obdržení oznámení o zjištěných vadách, dle bodu 2. tohoto Reklamačního řádu, o způsobu vyřízení reklamace. Reklamace včetně vady bude vyřízena nejpozději do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.
 • V případě oprávněné reklamace hradí prodávající expediční náklady, vynaložené při zaslání zboží po odstranění vad kupujícímu. Při oprávněné reklamaci má kupující právo uplatňovat náhradu škody za expediční náklady, které vynaložil při zaslání reklamovaného zboží včetně dokladů, ale pouze na základě potvrzení, ve kterém bude prokazatelně vyčíslena výše nákladů a které je kupující povinen prodávajícímu doručit.
 • Reklamační řízení neopravňuje kupujícího k nezaplacení faktury za reklamované zboží.

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti 01.01.2014.

Λ

Jediné, co mají naše vlajky společného s ostatními, je vítr.

Newsletter - zasílat novinky a akce:

Přihlásit
Odhlásit

Volejte 8 - 16 hod.

481 629 080

Pište na:

Internetový obchod - vlajky, reklamní vlajky, státní vlajky, interiérové vlajky, praporky, muší křídla Internetový obchod - vlajky, reklamní vlajky, státní vlajky, interiérové vlajky, praporky, muší křídla SPOLEHLIVÁ FIRMA 2013 SPOLEHLIVÁ FIRMA 2013
Valid HTML 5 Valid CSS! NAHORU